У току је провера кућних гасних инсталација
Од 1.12.2005. год. важе нови комунални рачуни
Правила о раду дистрибутивног система природног гаса ЈП "Нови Бечеј", Нови Бечеј можете преузети овде.
Омогућили смо грађанима плаћање рачуна путем Dina i Visa картицама
 


Javne nabavke 2016
IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE Za javnu nabavku dobra – semenje
JP „KOMUNALAC“ NOVI BEcEJ JAVNA NABAVKA – SEMENjE JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI br. 122016
POZIV za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobra - semenje br. 122016
POZIV za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluge – uklanjanja leseva zivotinja sa teritorije opstine Novi Becej br. 2-22016
POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluge – hvatanja i brinjavanja u prihvatiliste napustenih pasa i macaka sa teritorije opstine Novi Becej br. 2-32016
Poziv podnošenje ponude ulja i maziva
JAVNA NABAVKA – USLUGE HVATANjA I ZBRINjAVANjA U PRIHVATILIŠTE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA SA TERITORIJE OPŠTINE NOVI BEČEJ
JAVNA NABAVKA – USLUGE UKLANjANjA LEŠEVA ŽIVOTINjA SA TERITORIJE OPŠTINE NOVI BEČEJ JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI br. 2-22016
IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE Za javnu nabavku dobra – semenje
IZVEŠTAJ 2015
BILANS STANjA na dan 30.09.2015.
IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANjA PREDUZEcA ZA 2015. GODINU.
IZVESTAJ O STANjU POJEDINIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZECA.
TROSKOVI ZAPOSLENIH


Клините овде да скинете верзију у "PDF" формату

БРОЈ: 01-37/1.

ДАТУМ: 17. 01. 2005.

На основу члана 70. став 1. тачке 2. и члана 72. тачке 1. Закона о Јавним набавкама (Сл.гласник РС 39/02. 43/03. и 55/04. Управни одбор и комисија за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку, Јавног комуналног предузећа "комуналац" Нови Бечеј ул. Слободана Перића бр. 163.

О б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - КУПОВИНУ ДОБРА -

ВИШЕНАМЕНСКА КОМБИНОВАНА МАШИНА ЗГЛОБНИ РОВОКОПАЧ – УТОВАРИВАЧ – ТОЧКАШ 4 x 4

Предмет Јавне набавке је прибављање добра- вишенаменска комбинована машина, зглобни ровокопач – утоваривач – точкаш 4 x 4, за потребе ЈКП "Комуналац" Нови Бечеј.

Процењена вредност добра износи 6.500.000,00 динара без пореза на додату вредност.

Право учешћа у поступку имају домаћа, правна и физичка лица, које испуњавају услове из члана 45. Закона о Јавним набавкама а доказивање испуњености тих услова документују на начин из члана 46. став 1. Закона о Јавним набавкама.

Понуде се сачињавају у писменом облику.

Конкурсна документација за израду понуде може се преузети у року од 15 дана по објављивању огласа у Сл.гласнику Републике Србије и то у просторијама ЈП "Комуналац" ул. Слободана Перића бр. 163. у Новом Бечеју, по цени од 1.000,00 динара, на жиро рачун Војвођанске банке бр. 355-1007437-46. Оверен други примерак уплате доставити приликом преузимања документације.

Понуде се достављају на адресу ЈП "Комуналац" Нови Бечеј ул. Слободана Перића бр. 163. у запечаћеној коверти са назнаком "ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ВИШЕНАМЕНСКА КОМБИНОВАНА МАШИНА ЗГЛОБНИ РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ – ТОЧКАШ 4 x 4 - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте назначити адресу понуђача.

Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива у Сл.гласнику Републике Србије. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до 13 часова последњег дана истека рока за достављање понуде. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуде нерадан дан, благовременом ће се сматрати понуда која је приспела наредног радног дана до 13 часова.

Поступак отварања понуда ће се обавити у 11 часова наредног дана од дана истека рока за достављање понуде у просторијама Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Нови Бечеј у ул. Слободана Перића бр. 163. Отварање понуда је јавно. Присутни представници понуђача, ако је понуђач правно лице, пре почетка отварања понуда Комисији за јавне набавке наручиоца морају поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде, као и понуде које нису у складу са огласом, односно конкурсном документацијом, неће бити разматране.

По потреби службени облилазак понуђача и провера испуњености услова из конкурсне документације обавиће се у року од 10 дана од дана јавног отварања понуде.

Наручилац задржава право да не изврши избор ни једног понуђача.

Наручилац ће извршити избор према следећим критеријумима:

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

Критеријуми економски најповољније понуде утврђени су у конкурсној односно тендерској документацији.

Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца тј. у Новом Бечеју у ул. Слободана Перића бр. 163. као и телефоном сваког радног дана од 08. до 15 часова на броју 023/772-470. Контакт особа је Чањи Лајош.

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

_____________________________
 
Похвале, жалбе, сугестије и све остало што вас занима од сада и путем интернета.Извештаји
План пословања 2013
План пословања 2014
Напомене уз финансијске извештаје 2012
Напомене уз финансијске извештаје 2013
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2012 годину.
Захтев за регистрацију финансијског извештаја за 2013 годину.
Трећи квартал
Други квартал
План 2015

Документација
Kонкурсна документација
Обавештење о покретању

Извештаји 2015
Извештаји 2016
Измена пословања
Први квартал 2016
Други квартал 2016
Treћи квартал 2016
Четврти квартал 2016

План и програм 2017
Програм пословања
План пословањаДизајн и одржавање Тодор